Jaarverslag 2017

Secretariaat:

Hettie Hollander

Loosboersstraat 31

7475 BN Markelo

Tel: 0547 – 362351

Email: ehbo.markelo.diepenheim@gmail.com

 

Markelo, 26 februari 2017

Betreft: uitnodiging ledenvergadering

Geachte leden,

Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de ledenvergadering welke gehouden zal worden op:

Dinsdag 03 april 2018 om 19.30 uur bij herberg de Pot, Potdijk 9 te Markelo

Agenda

 • Opening en mededelingen
 • Notulen van de ledenvergadering d.d. 04 april 2017
 • Jaarverslag 2017
 • Financieel verslag
 • Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid

Riny Bleumink is aftredend en niet herkiesbaar, Arjan Nijland en Willy Kolk blijft nog een jaar zitten in de kascommissie en wij zoeken een reserve

 • Leslocatie Diepenheim
 • Kader en Lotus
 • Invulling herhalingslessen
 • Donateursgeld ophalen
 • Diploma-uitreiking nieuwelingen
 • Huldiging jubilarissen
 • Pauze
 • Bestuursverkiezing
 • Wendie Semmekrot is aftredend als voorzitster en niet herkiesbaar. DRINGEND VERZOEK wie deze functie tot zich wil nemen.
 • Materiaalbeheer Diepenheim DRINGEND VERZOEK wie deze functie gaat overnemen
 • Rondvraag
 • Sluiting vergadering

Kandidaten die zich willen aanmelden voor het bestuur kunnen zich melden bij de secretaresse van E.H.B.O. vereniging Markelo – Diepenheim.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Hettie Hollander

Secretaresse

 

Jaarverslag 2017

Hieronder vind u het jaarverslag van 2017, we hebben geprobeerd om zoveel mogelijk informatie in het jaarverslag te verwerken. We hopen dat alle informatie duidelijk is, mochten er vragen zijn dan kunnen deze gesteld worden op de vergadering.

1. Ledenvergadering

De ledenvergadering is gehouden op 04 april 2017 bij herberg “De Pot”. Bij deze vergadering waren 42 leden aanwezig en 7 leden afwezig met kennisgeving. Voor het verslag verwijs ik u door naar de notulen van de ledenvergadering.

2. Bestuur

De samenstelling van het huidige bestuur ziet er als volgt uit:

Wendie Semmekrot Voorzitster
Michaëla van Paick Penningmeester
Hettie Hollander Secretaresse
Diki Hollander Dienstverlening Markelo
Vacant Dienstverlening Diepenheim
Vacant Kelderbeheer, aanvullen van tassen Diepenheim
Vacant Lief en leed in Diepenheim
Annie Veltkamp Kelderbeheer, lief en leed, aanvullen tassen Markelo
Hettie Hollander Diplomaverlenging, ledenadministratie, cursusorganisator
Janny Assink Lid

2.1 Vergadering

Het bestuur heeft in 2017, zeven keer vergaderd. Tijdens deze vergaderingen is onder andere besproken: diplomaverlenging, nieuwe richtlijnen van de Nederlandse reanimatieraad, Het Oranje Kruis, herhalingslessen, nieuwe cursussen, EHBO materialen, ‘n Veernhof, De Pol, ledenvergadering, kaderinstructeurs en lotus, investeringen en lezingen. Tijdens de vergaderingen bespreken we alles zo duidelijk mogelijk zodat er snel beslissingen kunnen worden gemaakt.

Tevens is het bestuur naar vergaderingen van AED Hof van Twente geweest, een vergadering bij de Pol met de gebruikersraad, in Diepenheim bij de sporthal. Deze vergadering gaat over het traject hoe gaan we om met vrijwilligers en hoe werven we vrijwilligers. Tevens is het bestuur naar een vergadering geweest met Stichting Dorpsfeest Markelo, in verband met de nieuwe locatie.

3. Leden

In 2017 hadden we 67 leden met een geldig E.H.B.O. diploma en 30 leden zonder diploma.

Tevens hebben er 3 leden hun lidmaatschap opgezegd. Onze vereniging heeft twee ereleden. De ereleden zijn dhr. Henk Broekmaat en dhr. Berend Jan Vedders.

3.1 Diplomaverlenging

Elk jaar wordt er voor een groot deel van onze leden de diploma’s verlengd. Om in aanmerking te komen voor verlenging van de geldigheidsduur van het diploma moet men competent zijn. Per twee jaar moet men

14 herhalingslessen hebben gevolgd. De les verbandleer, reanimatie en AED moet elk jaar gevolgd worden. De jaarvergadering en de lezing samen gelden als één les. Ter compensatie van één les dien je minimaal 15 uur dienstverlening te draaien. Als men lessen tekort komt dan wordt dit besproken tijdens de bestuursvergadering. De verlenging van diploma’s wordt verzorgd door Hettie Hollander.

3.3 Contributie

Alle leden betalen contributie alleen ereleden zijn vrijgesteld. Ieder lid met of zonder diploma betaalt €17,50 per jaar. Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Van de contributie wordt onder andere de afdracht per lid betaald aan overkoepelende organisatie EHBO Nederland, de diplomaverlenging, verzekeringspremies, aanschaf materiaal en apparatuur, kosten van de kaderinstructeurs en de zaalhuur met de koffie of thee wat we gebruiken.

3.4 Verhuizen

Indien u verhuist wilt u dan op tijd uw nieuwe adres doorgeven aan het secretariaat of de ledenadministratie. Dit mag ook via ons mail adres. Indien u een nieuw email adres heeft of een ander telefoonnummer zou u dat ook aan ons door willen geven.

3.5 Opzegging lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren en wel vóór 1 december van het jaar. Dit mag zowel via de post als via de mail. Zegt men in de loop van het jaar op dan moet nog wel de contributie tot 31 december van dat jaar worden betaald, met andere woorden u blijft altijd lid tot het einde van het jaar.

4. Kaderinstructeurs

De volgende kaderinstructeurs zijn binnen onze vereniging actief:

 • Henk Broekmaat
 • Hettie Hollander

Zij zijn allen gecertificeerd door de Nederlandse Reanimatie Raad en Oranje Kruis.

Tevens zijn wij nog op zoek naar een nieuwe kaderinstructeur. Henk Broekmaat heeft aangegeven het rustiger aan te willen gaan doen en zal wegens gezondheidsredenen stoppen als kaderinstructeur.

 

5. Cursussen

We hebben een cursus Eerste Hulp Aan Kinderen gegeven met zes cursisten. Deze cursisten zijn ook geslaagd.

 

5.1 Herhalingslessen

In totaal zijn er 9 herhalingsblokken gegeven. Waaronder een lezing die verzorgd werd door notaris Geurts uit Markelo. Er werden lessen gegeven in Markelo en in Diepenheim. In Markelo in ’n Veernhof werd er 2 keer per lesblok op de dinsdagavond en 1 keer per lesblok op de woensdagochtend een les gegeven. Op de donderdagavond werd er in Diepenheim les gegeven 1 keer per lesblok op de tweede donderdag van de maand in de Pol. Bij verhindering van lessen en geen contact gezocht met het bestuur dan zijn wij helaas genoodzaakt om het diploma niet te verlengen bij niet voldoende deelname aan de lessen.

Tevens is er een herhalingsles verzorgd voor de module Eerste Hulp Aan Kinderen voor leden. Het Oranje Kruis heeft verplicht dat iedereen per 1 april 2019 gecertificeerd moet zijn voor deze module. Tevens zijn er herhalingslessen reanimatie en AED en Eerste Hulp Aan Kinderen gegeven voor niet leden.

5.1.1 Herhalingsles Reanimatie en AED

De herhalingsles AED hebben we dit jaar weer als instroomavond gegeven. Tijdens deze les moest men bellen met de meldkamer.

6. Werkgroep

De werkgroep bestaat uit een aantal enthousiaste leden die bereid zijn hun medewerking te verlenen als slachtoffer tijdens de herhalingslessen, diverse cursussen, de wedstrijdploeg, enz. Zij slagen er telkens weer in om verschillende verwondingen en ziektebeelden er net “echt” uit te laten zien. Van hun hulp als slachtoffer wordt vooral bij het organiseren van lessen graag gebruik gemaakt. Tevens zijn wij nog op zoek naar mensen die onze werkgroep willen komen versterken. Meld je aan bij Diki Hollander – Kevelham.

De leden van de werkgroep:

 • Diki Hollander – Kevelham (LOTUS studieleidster)
 • Freddie Wolff
 • Erwin Woelders
 • Jan Wolfs
 • Herman Dijkjans
 • Gerrie Scholten
 • Janny Assink
 • Freddy Lankamp
 • Annie Veltkamp
 • Hans Langkamp

Tevens zijn wij nog naar iemand op zoek die de LOTUS opleiding wil volgen.

7. Dienstverlening

In 2017 zijn er ook weer diverse evenementen georganiseerd waarbij de aanwezigheid van de EHBO zeer op prijs werd gesteld. Het zou fijn zijn als iedereen toch nog eens weer probeert een gaatje te vinden om de aanvragen in te vullen. Vele handen maken licht werk en dan blijft het voor iedereen leuk en kan onze contributie laag blijven.

7.1 Markelo

Markelo had 46 aanvragen voor evenementen. We hebben ons ingezet voor 829 uur en 25 minuten. Helaas hebben we aan vijf aanvragen niet kunnen voldoen. Tevens zijn er vier aanvragen geannuleerd door de organiserende organisatie in verband met het slechte weer. De aanvraag waaraan we niet konden voldoen hebben we teruggegeven aan de desbetreffende organisatie en zijn daarna in overleg gegaan hoe het kon worden opgelost, door bijvoorbeeld eigen BHV-ers in te schakelen.

7.2 Diepenheim

Diepenheim had 15 aanvragen. Daar hebben we ons ingezet voor 240 uur. Helaas hebben we aan vijf aanvragen niet kunnen voldoen. Tevens zijn er twee aanvragen geannuleerd door de organiserende organisatie in verband met het slechte weer. De aanvragen waaraan we niet konden voldoen hebben we teruggegeven aan de desbetreffende organisatie en zijn daarna in overleg gegaan hoe het kon worden opgelost, door bijvoorbeeld eigen BHV-ers in te schakelen. In Diepenheim ervaren wij veel problemen om onze diensten vol te krijgen.

7.3 Aanvraag

De aanvraag van een dienstverlening dient minstens 6 weken van te voren aangevraagd te worden. Het liefst zelfs eerder zodat er voldoende tijd is om de diensten in te vullen. Doordat er veel aanvragen zijn moeten we samen proberen de uren rond te krijgen. Tevens vragen we vanaf 2016 een vergoeding. De organiserende vereniging gaat nu voor twee E.H.B.O.-ers € 5,00 euro per uur betalen. Dit is puur om onze kosten te dekken en dat onze E.H.B.O.-ers als gast kunnen worden behandeld.

8. Wedstrijdploeg

In 2017 hadden we een wedstrijdploeg. De wedstrijdploeg bestond uit: Evelyn Wrigley, Michaëla van Paick en Anita Olde Daalhuis. Heeft u zin en tijd meldt u dan aan voor de wedstrijdploeg. We zijn dringend op zoek naar mensen. We hebben één wedstrijd per jaar. Dit komt omdat we niet meer in de regio/het district zitten. We zijn nog aan het kijken of het mogelijk is om elders nog aan een EHBO wedstrijd deel te nemen. Op zaterdag 02 juni 2018 zijn de landelijke EHBO wedstrijden in Maasdijk.

Verslag wedstrijd op zaterdag 20 mei 2017 in Westerhaar – Vriezenveensewijk

We werden om 13.00 uur verwacht in Westerhaar- Vriezenveensewijk. Om 13.30 uur begonnen de wedstrijden. Het thema van de wedstrijd was “Kom maar op als je “turft”.We starten met een pauze. Daarna kregen we een box waar twee slachtoffers waren. Het ene slachtoffer had een flinke bijtwond aan het onderbeen, opgelopen door de hond van het andere slachtoffer. De wond bloedde hevig, hier hebben we eerst druk op uitgeoefend en daarna een gerold snelverband met daarop een elastische zwachtel en toen de ideaalzwachtel. Deze had een spierscheuring in de kuit, opgelopen door het trekken van de hond. De kuit hebben we flink gekoeld.

Daarna kregen we een theorieronde op de computer. Dit waren erg pittige vragen maar we hadden 100% score. Dit geeft weer moed. In box drie lag er een puzzel en er lag een baby op tafel. De baby had zich verslikt in voedsel. Hier gingen we eerst vijf slagen tussen de schouderbladen geven en nog vijf borstcompressies, helaas kwam het voedsel er niet uit. We kregen toen de opdracht om te gaan starten met de reanimatie. We zijn begonnen met vijf beademingen en daarna 15 borstcompressies om twee beademingen. Na twee series kregen we een AED aangeboden, deze hebben we ook aangesloten. Anita moest hier een puzzel maken over de reanimatie, deze puzzel was erg pittig. Box 4 hadden we pauze, konden we even op adem komen. Daarna gingen we naar box 5. In box 5 kwamen we terecht in een werkplaats, houtzagerij. Er waren twee slachtoffers. Het ene slachtoffer had een flink bloedende wond aan de pols. Hier was de slagader geraakt. Eerst hebben we flink druk uitgeoefend op de wond. Daarna een gerold snelverband aangelegd en natuurlijk een elastische zwachtel er bovenop gelegd en alles vastgelegd met een ideaalzwachtel. Het tweede slachtoffer viel flauw, had een erg strakke stofjas aan en die hebben we losgemaakt, zodat het slachtoffer meer lucht kreeg dit vond ze prettig. Gaf toen aan dat ze al een paar dagen een drukkend gevoel op de borst had: daarvoor was geen directe hup nodig, maar wel het advies gegeven om even contact op te nemen met de huisartsenpost. Dit slachtoffer wilde graag wat drinken, maar dat werd afgeraden door de jury omdat….? Mevrouw had geen tijd voor huisartsenpost, het huisje van haar kleindochter moest af. Zat op de grond, met rug naar de gewonde en wilde toen een schilmesje boven haar van een “tafeltje” pakken. Kon het niet zien liggen, voelde met haar hand. Snijwond voorkomen door het schilmesje gauw voor haar weg te pakken. Verder was geruststelling voldoende. In box 6 kwamen we in een werkplaats met een oven terecht. Je raadt het natuurlijk al brandwonden, eerst water de rest komt later. Er stond een kleine emmer eerst geroken, deze was schoon en hier hebben we water in gedaan, om de hand te koelen, later zagen we dat de andere arm ook onder de eerste en tweede graads brandwonden zaten, dus hadden we de grote emmer nodig. Alles uit de emmer gegooid en de emmer gepakt en gevuld met water, hier hebben we de arm in gekoeld na twintig minuten koelen, konden we netjes en losjes gaan verbinden. Het tweede slachtoffer had de hete dampen in het gezicht gekregen van de oven. Dit slachtoffer was bekend met COPD had medicatie bij zich. Slachtoffer heeft rustig de medicatie ingenomen en na een tijdje knapte het slachtoffer op. Slachtoffer is gerustgesteld en het advies gegeven om samen naar de buitenlucht te gaan voor frisse lucht.

Onze laatste box was de disco, wat een herrie. Hier was een slachtoffer echt dronken en had een doordringende borstwond. Het mes had het slachtoffer er zelf al uitgehaald. Op deze wond hebben we licht druk op uitgeoefend en daarna steriel afgedekt. Het andere slachtoffer had een verstuikte enkel, deze hebben we met een coldpack gekoeld en daarna een steunverband aangelegd. Daarna zat het voor ons erop en moesten we wachten om te horen te krijgen op welke plaats we waren geëindigd en of we de finale in moesten. We kregen de opdracht om naar buiten te gaan waar een brandweerdemonstratie plaats vond. Tijdens deze demonstratie haalden ze een slachtoffer uit de auto met de wervelplank. Daarna moesten we nog even wachten op de uitslag. Het was erg spannend. We zijn tweede van Nederland geworden. De finale was met heel veel slachtoffers. Hier ging het puur om triage stellen. Dus welke slachtoffers zijn belangrijk om te gaan helpen. Slachtoffers moesten in de stabiele zijligging worden gelegd en bij ernstig bloedende wonden was het de bedoeling om steriele gazen uit te delen, zodat deze slachtoffers druk op de wonden konden uitoefenen. Al met al een zeer geslaagde middag en heel leerzaam. Daarna kregen we de prijsuitreiking en de finale. Hierna zijn we terug gereden met de beker naar huis.

9. Algemeen

Dit jaar zijn wij als bestuur erg druk geweest met het opstarten van het AED project. Tevens zijn we druk aan het promoten om toch weer nieuwe cursussen op te zetten.

Wij blijven het belangrijk vinden dat er open naar elkaar wordt gecommuniceerd. Daarom vragen wij u als lid; bent u het ergens niet mee eens of u vind de gang van zaken niet correct of andere belangrijke zaken vragen wij u dit aan het bestuur te melden zodat wij hier wat mee kunnen doen. Als u er zelf mee rond blijft lopen kunnen wij als bestuur niets voor u betekenen.

10. Donateurs

Graag willen wij ook dit jaar de vele donateurs weer bedanken voor hun financiële steun. Mede door hun bijdrage en ontvangsten van verengingen en organisaties waar de EHBO onmisbaar is, is het voor ons nog mogelijk om de contributie en het lesgeld zo laag mogelijk te houden.

Adressen en telefoonnummers bestuursleden en kaderinstructeurs

Voorzitter: Wendie Semmekrot

Lindelaan 63

7478 BG Diepenheim

Email: wendiesemmekrot@msn.com

Secretariaat/diploma- Hettie Hollander

verlenging/ leden- Loosboersstraat 31

administratie: 7475 BN Markelo

Tel: 0547 – 362351

Email: hettie.diki.hollander@gmail.com

Lid : Janny Assink

Oude Rijssenseweg 20

7475 SN Markelo

Tel: 0547 – 363484

Email: jannyassink@gmail.com

Penningmeester: Michaëla van Paick

Vijverweg 1

7478 PT Diepenheim

Email:  penningmeesterehbo.mar.die@gmail.com

Dienstverlening Diki Hollander – Kevelham

Markelo: Loosboersstraat 31

7475 BN Markelo

Tel: 0547 – 362351

Email: hettie.diki.hollander@gmail.com

Aanvullen tassen/ Annie Veltkamp – Eeltink

Attenties Markelo: Luttekeveldweg 4

7475 RX Markelo

Tel: 0547 – 361634

Email: hveltkamp@hotmail.com

Dienstverlening Vacant

Diepenheim:

Aanvullen tassen: Vacant

 

Attenties Diepenheim: Vacant

Kaderinstructeur: Henk Broekmaat

Marsmanland 23

7478 XN Diepenheim

Tel: 0547 – 351546

Email: henk.broekmaat@zonnet.nl

Kaderinstructeur: Hettie Hollander

Loosboersstraat 31

7475 BN Markelo

Tel: 0547 – 362351

Email: hettie.diki.hollander@gmail.com

Rabobanknummer: NL47 RABO 0340754680

t.n.v. EHBO verenging Markelo-Diepenheim

Email adres: ehbo.markelo.diepenheim@googlemail.com

KvK Veluwe en Twente: 40074273

 

Notulen Algemene ledenvergadering

Van: 04 april 2017

Gemaakt door: Hettie Hollander

Notulen jaarvergadering op dinsdagavond 04 april 2017

De algemene jaarvergadering werd gehouden op dinsdagavond 04 april 2017 bij herberg “de Pot” te Markelo.

Aanwezig: 38 leden

Afwezig met kennisgeving:

Johanna Beumer, Maarten en Tineke Velthuis, Annette Damveld, Silvia Schottink, Gea Touw, Johan Hassink, Gerrie Wes, Bettina Blanckenborg, Ali Oongs, Ineke Hietbrink, Peter Sleebos, Janieke Haanepen-Lonink

1. Opening en mededelingen:

Wendie opent om 19.30 de vergadering.

Speciaal woord van welkom voor de jubilarissen, met hun echtgenotes en een jubilaris met haar twee dochters.

2. Uitleg volgen herhalingslessen en dienstverlening

Vanaf aankomend seizoen zal het puntensysteem veranderen. Dit houdt in dat we 7 herhalingslessen moeten volgen. Deze 7 herhalingslessen zijn inclusief verbandleer en reanimatie met AED. Tevens zullen de lezing en de jaarvergadering één les zijn. 15 uur dienstverlening zal compenseren met één les. Tijdens de dienstverlening heb je over het algemeen niet veel te doen. Dit verschilt natuurlijk wel per evenement. Bij het ene evenement heb je meer te doen. Er komt dus ook een nieuw kaartje. Tevens werd de vraag gesteld hoe men tegenover de dienstverlening staat.

Dinie Wolberink: Iedereen een dienst laten draaien, zodat je ook niet zo vaak aan de beurt bent en het niet altijd bij dezelfde mensen terecht komt

Jan Wolfs: Leden zoveel mogelijk motiveren om toch diensten te gaan draaien.

Freddie Wolff: Het terugkoppelen naar de verenigingen, dat de vereniging zich er bewust van wordt dat ze ook zelf verantwoordelijk zijn voor E.H.B.O. Dus dat verenigingen mensen zelf gaan opleiden.

Riny Bleumink: Niet alle evenementen tegelijk.

Zet de evenementen op de website

Karin Elferink: Evenementen weer op de website zetten

Karin Elferink: Achteraf hoor je dat er bepaalde evenementen in Markelo zijn geweest, waar zij ook wel dienst had willen doen.

Wendie Semmekrot: Geeft aan evt. een groepsapp, maar dit is voor deze groep te groot. Tevens komt er dan nog meer werk bij de coördinator dienstverlening te liggen.

Diki Hollander: Geeft aan als je mailt, dat er dan weinig reacties terugkomen, vandaar dat zij belt.

Rita Leeftink: Geeft aan dat zij het prettiger vindt om gebeld te worden.

Willy Kolk: Eventueel weer een schriftje rond te laten gaan tijdens de lessen.

Verenigingen krijgen een aanvraagformulier en daarna wordt er een bevestiging gestuurd. Op deze formulieren staan aandachtspunten waar zij zich aan moeten houden. Tevens is het voor ons van belang dat wij ons ook aan deze aandachtspunten houden. Tevens moeten wij een aanvraagformulier ontvangen om ons te verantwoorden. Mocht ons wat overkomen dan kunnen wij dit ook verantwoorden naar de verzekering toe.

Dinie Wolberink: We hebben nu minder geld ontvangen. Komt hier nog een actie op?

Wendie Semmekrot: Er wordt nu na afloop een factuur gestuurd.

Donateurs

Het donateursgeld wordt minder. Oorzaak is dat er nu een aantal straten niet worden gelopen. Het meeste donateursgeld wordt opgehaald door Berend Jan Vedders. Mocht hem wat overkomen, hoe gaan we dan verder? Eventueel de straten gaan verdelen. Het gevolg is als het niet opgelost wordt, dat er een contributieverhoging moet komen.

Karin Elferink: Bij haar komt de vraag of ze ook mogen pinnen. Dit is niet rendabel, want dit kost erg veel geld en hier doen wij te weinig voor. Heel veel mensen willen niet per incasso

Jan Wolfs : Geeft aan toch te vragen om een automatische incasso.

Uitslag enquête

Lestijd blijft 19.30 uur.

Notulen van de ledenvergadering d.d. 08 maart 2016

Worden goedgekeurd er zijn geen op- of aanmerkingen.

Jaarverslag 2016

Rita Leeftink: Waarom staat Janny niet op papier? Zij heeft toch het afgelopen jaar zitting in het bestuur gehad? Duidelijk aangegeven dat Janny er mee wil stoppen.

Financieel verslag

Wordt goedgekeurd.

Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid

Kascommissie was tevreden. Het zag er netjes uit.

Jantine Graven is aftredend en niet herkiesbaar.

Arjan Nijland en Willy Kolk geven zich op om in de kascommissie te gaan zitten.

Huldiging jubilarissen:

Hanna Woestenenk – Nijkamp is 50 jaar lid van de E.H.B.O. vereniging.

Jan Wolfs is 40 jaar lid van de E.H.B.O. vereniging.

Dinie Wolberink – Bussink is 40 jaar lid van de E.H.B.O. vereniging.

Willy Kolk is 25 jaar lid van de E.H.B.O. vereniging.

Alle jubilarissen krijgen een speldje opgespeld en een gedicht voorgedragen. Tevens krijgen de echtgenoot en de echtgenotes een bos bloemen aangeboden.

Jan Wolfs bedankt iedereen voor de fijne jaren die hij bij de E.H.B.O. vereniging heeft gehad.

Willy Kolk bedankt het bestuur, de kaders en de leden voor de gezellige jaren en de fijne lessen.

Bestuursverkiezing

Janny Assink is aftredend en niet herkiesbaar. Michaëla van Paick gaat haar functie overnemen. Ze zal stoppen met haar dienstverlening. Janny Assink krijgt een bos bloemen aangeboden en zal tijdens de vergadering worden bedankt.

Voor de functie van coördinatie dienstverlening is nog geen opvolging dit geldt ook voor materiaalbeheer Diepenheim. Diki zal tijdelijk dienstverlening Diepenheim erbij gaan doen.

Nathalie Mensink en Jozien Wentink worden namens het bestuur bedankt zij krijgen een bos bloemen en een VVV bon aangeboden voor hun jaarlijkse werkzaamheden.

Nathalie geeft een woordje van dank en moedigt leden aan om haar functie over te nemen.

Rondvraag:

Riny Bleumink: Hoe wordt de dienstverlening na september gedaan. Op dezelfde manier zoals het nu wordt gedaan. Kan het niet op de website komen te staan hoeveel uren men dienstverlening draait per jaar.

Jan Schut: Hoe gaat het verder met de lessen? Gaat er een lesavond af?

Nee, er gaat geen lesavond af, maar een lesblok.

Freddie Wolff: Hoe zit het met het kader?

Wendie geeft aan dat er een kader in Goor is benaderd, maar dat deze tot op heden nog niet heeft gereageerd.

Om 21.10 uur sluit Wendie het officiële gedeelte van de vergadering af. We gaan nu ontspannen verder met een paar rondjes Bingo.

Goedgekeurd aldus:

Voorzitster: Secretaresse:

Wendie Semmekrot Hettie Hollander

——————————– ———————————————–