Jaarverslag 2016

Secretariaat:

Hettie Hollander

Loosboersstraat 31

7475 BN Markelo

Tel: 0547 – 362351

Email: ehbo.markelo.diepenheim@gmail.com

 

Markelo, 26 februari 2017

Betreft: uitnodiging ledenvergadering

Geachte leden,
Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de ledenvergadering welke gehouden zal worden op:

Dinsdag 04 april 2017 om 19.30 uur bij herberg de Pot, Potdijk 9 te Markelo

Agenda

 • Opening en mededelingen
 • Uitleg volgen herhalingslessen en dienstverlening
 • Donateurs
 • Uitslag enquête
 • Notulen van de ledenvergadering d.d. 08 maart 2016
 • Jaarverslag 2016
 • Financieel verslag
 • Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid

Jantine Graven is aftredend en niet herkiesbaar

 • Huldiging jubilarissen
 • Pauze
 • Bestuursverkiezing
 • Janny Assink is aftredend en niet herkiesbaar. DRINGEND VERZOEK wie wil deze functie overnemen.
 • Nathalie Mensink gaat stoppen met haar functie en is niet meer herkiesbaar. Wie voelt zich geroepen om deze functie over te nemen.
 • Rondvraag
 • Sluiting en vergadering

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Hettie Hollander

Secretaresse

 

Jaarverslag 2016

Hieronder vind u het jaarverslag van 2016, we hebben geprobeerd om zoveel mogelijk informatie in het jaarverslag te verwerken. We hopen dat alle informatie duidelijk is, mochten er vragen zijn kunnen deze gesteld worden op de vergadering.

1. Ledenvergadering

De ledenvergadering is gehouden op 08 maart 2016 bij zalencentrum de Haverkamp te Markelo. Bij deze vergadering waren 42 leden aanwezig en 7 leden afwezig met kennisgeving. Voor het verslag verwijs ik u door naar de notulen van de ledenvergadering.

2. Bestuur

De samenstelling van het huidige bestuur ziet er als volgt uit:

Wendie Semmekrot Voorzitster
Vacant Penningmeester
Hettie Hollander Secretaresse
Diki Hollander Dienstverlening Markelo
Vacant Dienstverlening Diepenheim
Jozien Wentink Kelderbeheer, aanvullen van tassen Diepenheim
Vacant Lief en leed in Diepenheim
Annie Veltkamp Kelderbeheer, lief en leed, aanvullen tassen Markelo
Hettie Hollander Diplomaverlenging, ledenadministratie, cursusorganisator

2.1 Vergadering

Het bestuur heeft in 2016, elf keer vergadert. Tijdens deze vergaderingen is onder andere besproken: diplomaverlenging, herhalingslessen, nieuwe cursussen, EHBO materialen, ‘n Veernhof, De Pol, ledenvergadering,ons jubileum naar Corpus, kaderinstructeurs en lotus, investeringen en lezingen. Tijdens de vergaderingen bespreken we alles zo duidelijk mogelijk zodat er snel beslissingen kunnen worden gemaakt. Tevens hebben we een extra ledenvergadering gehouden op maandagavond 6 juni 2016 bij herberg de Pot in Markelo. Er waren 30 leden aanwezig en er hadden zich 17 leden afgemeld. Hieronder volgen de notulen van deze vergadering.

Wendie opent om 19.35 uur de vergadering. Nadat er een misverstand is van twee leden die bij herberg de Pol staan in Diepenheim. Eén van de leden komt nog naar Markelo. Na afloop van deze extra ledenvergadering is er tevens de mogelijkheid om een poloshirt te passen. Deze wordt dan besteld. De leden die EHBO dienst draaien krijgen een poloshirt. In overleg wordt er besloten om met handen te gaan stemmen en we stemmen voor alles in één keer.

We hebben 6 jassen er extra bij besteld. Eén parka jas kost € 125,11.

De poloshirts mag je thuis houden. Er komt een contract bij het poloshirt. Het poloshirt mag alleen gedragen worden als je gevraagd wordt door EHBO vereniging Markelo – Diepenheim om EHBO dienst te draaien. Poloshirts graag 1 maat groter nemen als je eigen kledingmaat. Dit in verband met de stripes die op het poloshirt zitten. Er komt een wasvoorschrift bij het poloshirt. Als men geen lid meer is van de EHBO vereniging dan moet men het poloshirt weer inleveren.

Onze AED’s zijn ouder dan 10 jaar en vallen dan buiten de regeling voor een servicecontract. Tevens worden ze dan erg duur in onderhoud en gebruik. De batterij is dan erg snel leeg. We hebben € 1.500,00 euro gekregen van de Kösterskoele, waarvoor wij hun erg dankbaar zijn en € 1.000,00 euro van het Hessenheemfonds.

Onze skillreporter is defect. Een nieuwe skill reporter kost € 1.300,00 euro. Als we er € 500,00 euro bij doen dan hebben we een nieuwe pop en € 62,50 euro voor een Skill guide. Dit is een moderner kastje.

Tijdens de herhalingslessen en examen mag je geen verslikkingspop gebruiken. Dus zijn we genoodzaakt om een reanimatie baby te gaan aanschaffen. Deze pop kost € 839,26. Als we deze bestellen dan krijgen we de Skill guide gratis.

Tijdens deze vergadering is besloten om twee nieuwe AED’s aan te schaffen, een nieuwe reanimatiepop en een nieuwe reanimatiebabypop en twee Skill guide kastjes.

3. Leden

In 2016 hadden we 78 leden met een geldig E.H.B.O. diploma en 30 leden zonder diploma.

Tevens hebben er 8 leden hun lidmaatschap opgezegd. We hebben 8 nieuwe leden ontvangen. Onze vereniging had 3 ereleden.

3.1 Diplomaverlenging

Elk jaar wordt er voor een groot deel van onze leden de diploma’s verlengd. Om in aanmerking te komen voor verlenging van de geldigheidsduur van het diploma moet men competent zijn. Per twee jaar moet men

14 herhalingslessen hebben gevolgd. De les verbandleer, reanimatie en AED moet elk jaar gevolgd worden. De jaarvergadering en de lezing samen gelden als één les. Bij goedkeuring door leden zal 15 uur dienstverlening als één les gecompenseerd worden. Als men lessen tekort komt dan wordt dit besproken tijdens de bestuursvergadering. De verlenging van diploma’s wordt verzorgd door Hettie Hollander.

3.3 Contributie

Alle leden betalen contributie alleen ereleden zijn vrijgesteld. Ieder lid met of zonder diploma betaalt €17,50 per jaar. Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Van de contributie wordt onder andere de afdracht per lid betaald aan overkoepelende organisatie EHBO Nederland, de diplomaverlenging, verzekeringspremies, aanschaf materiaal en apparatuur, kosten van de kaderinstructeurs en de zaalhuur met de koffie of thee wat we gebruiken.

3.4 Verhuizen

Indien u verhuist wilt u dan op tijd uw nieuwe adres doorgeven aan het secretariaat of de ledenadministratie. Dit mag ook via ons mail adres. Indien u een nieuw email adres heeft zou u dat ook aan ons door willen geven.

3.5 Opzegging lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren en wel vóór 1 december van het jaar. Dit mag zowel via de post als via de mail. Zegt men in de loop van het jaar op dan moet nog wel de contributie tot 31 december van dat jaar worden betaald, met andere woorden u blijft altijd lid tot het einde van het jaar.

4. Kaderinstructeurs

De volgende kaderinstructeurs zijn binnen onze vereniging actief:

 • Henk Broekmaat
 • Hettie Hollander

Zij zijn allen gecertificeerd door de Nederlandse Reanimatie Raad en Oranje Kruis.

Tevens zijn wij nog op zoek naar een nieuwe kaderinstructeur. Henk Broekmaat heeft aangegeven het rustiger aan te willen gaan doen.

 5. Cursussen

In 2016 hebben we een nieuwelingencursus gehad met acht cursisten, al deze cursisten zijn geslaagd, er zijn zeven cursisten lid geworden van onze vereniging. We hebben een cursus Eerste Hulp Aan Kinderen gegeven met zeven cursisten. Deze cursisten zijn ook geslaagd. Tevens hebben we nog een groepje gehad met Reanimatie en AED.

Tijdens het examen Eerste Hulp Aan Kinderen is er controle geweest op

1 juni 2016 van het Oranje Kruis. We hebben hier een verslag van gekregen en we hebben voldaan aan de eisen. Een reactie van de consulent was: Het systeem van praktijk- en theorieopdrachten (soms gecombineerd) was zij nog niet eerder tegengekomen, maar het werkte prima. Er werd tijdens de praktijkopdrachten goed toegezien op de eerste hulp die werd verleend ter beoordeling van de competenties. De kandidaten gingen in tweetallen alle opdrachten langs. Er was tevens een Lotusslachtoffer en een assistent Lotusslachtoffer die diverse letsels acteerde en grimeerde. De kandidaten moesten eerste hulp verlenen en werden ook hierbij beoordeeld op hun competentie. De materialen waren ruim voldoende aanwezig. Alles was goed voor elkaar.

5.1 Herhalingslessen

In totaal zijn er 9 herhalingsblokken gegeven, en een lezing over mantelzorg. Tevens hebben we dit jaar een looptocht gehouden in een gedeelte van Markelo. Er werden lessen gegeven in Markelo en in Diepenheim. In Markelo in ’n Veernhof werd er 2 keer per lesblok op de dinsdagavond en 1 keer per lesblok op de woensdagochtend een les gegeven. Op de donderdagavond werd er in Diepenheim les gegeven 1 keer per lesblok op de tweede donderdag van de maand in de Pol. De toets is er afgegaan. Bij verhindering van lessen en geen contact gezocht met het bestuur dan zijn wij helaas genoodzaakt om het diploma niet te verlengen bij niet voldoende deelname aan de lessen.

Tevens zijn er herhalingslessen geweest voor Eerste Hulp Aan Kinderen voor leden en niet leden en zijn er herhalingslessen reanimatie gegeven voor niet leden.

5.1.1 Herhalingsles Reanimatie en AED

De herhalingsles AED hebben we dit jaar als normale les gegeven in verband met de wijzigingen binnen de Nederlandse Reanimatie Raad.

6. Werkgroep

De werkgroep bestaat uit een aantal enthousiaste leden die bereid zijn hun medewerking te verlenen als slachtoffer tijdens de herhalingslessen, diverse cursussen, de wedstrijdploeg, enz. Zij slagen er telkens weer in om verschillende verwondingen en ziektebeelden er net “echt” uit te laten zien. Van hun hulp als slachtoffer wordt vooral bij het organiseren van lessen graag gebruik gemaakt. Tevens zijn wij nog op zoek naar mensen die onze werkgroep willen komen versterken. Meld je aan bij Diki Hollander – Kevelham.

De leden van de werkgroep:

 • Diki Hollander – Kevelham (LOTUS studieleidster)
 • Freddie Wolff
 • Erwin Woelders
 • Jan Wolfs
 • Herman Dijkjans
 • Gerrie Scholten
 • Janny Assink
 • Freddy Lankamp
 • Annie Veltkamp
 • Hans Langkamp

Tevens zijn wij nog naar iemand op zoek die de LOTUS opleiding wil volgen.

7. Dienstverlening

In 2016 zijn er ook weer diverse evenementen georganiseerd waarbij de aanwezigheid van de EHBO zeer op prijs werd gesteld. Het zou fijn zijn als iedereen toch nog eens weer probeert een gaatje te vinden om de aanvragen in te vullen. Vele handen maken licht werk en dan blijft het voor iedereen leuk.

7.1 Markelo

Markelo had 44 aanvragen voor evenementen. We hebben ons ingezet voor 970 uur. Helaas hebben we aan één aanvraag niet kunnen voldoen. De aanvraag waaraan we niet konden voldoen hebben we teruggegeven aan de desbetreffende organisatie en zijn daarna in overleg gegaan hoe het kon worden opgelost, door bijvoorbeeld eigen BHV-ers in te schakelen.

7.2 Diepenheim

Diepenheim had 15 aanvragen. Daar hebben we ons ingezet voor 287 uur. Helaas hebben we voor 34 uur geen E.H.B.O. –ers kunnen leveren. Er is overleg geweest om samen met de desbetreffende organisatie naar een oplossing te zoeken. Het grootste probleem zijn de Schuttersfeesten en het voorjaarsfeest in Markvelde. De late (nacht) uren zijn daar een probleem.

7.3 Aanvraag

De aanvraag van een dienstverlening dient minstens 6 weken van te voren aangevraagd te worden. Het liefst zelfs eerder zodat er voldoende tijd is om de diensten in te vullen. Doordat er veel aanvragen zijn moeten we samen proberen de uren rond te krijgen. Tevens gaan we in 2016 een vergoeding vragen. De organiserende vereniging gaat nu voor twee E.H.B.O.-ers € 5,00 euro per uur betalen. Dit is puur om onze kosten te dekken en dat onze E.H.B.O.-ers als gast kunnen worden behandeld.

8. Wedstrijdploeg

In 2016 hadden we wel een wedstrijdploeg. De wedstrijdploeg bestond uit: Freddie Lankamp, Evelyn Wrigley en Anita Olde Daalhuis. Helaas hadden we geen reserve, waardoor we niet konden deelnemen aan de landelijke wedstrijd.

9. Algemeen

Dit jaar zijn wij als bestuur erg druk geweest met ons jubileum. Tevens zijn we druk aan het promoten om toch weer nieuwe cursussen op te zetten.

Wij blijven het belangrijk vinden dat er open naar elkaar wordt gecommuniceerd. Daarom vragen wij u als lid; bent u het ergens niet mee eens of u vind de gang van zaken niet correct of andere belangrijke zaken vragen wij u dit aan het bestuur te melden zodat wij hier wat mee kunnen doen. Als u er zelf mee rond blijft lopen kunnen wij als bestuur niets voor u betekenen.

10. Donateurs

Graag willen wij ook dit jaar de vele donateurs weer bedanken voor hun financiële steun. Mede door hun bijdrage en ontvangsten van verengingen en organisaties waar de EHBO onmisbaar is, is het voor ons nog mogelijk om de contributie en het lesgeld zo laag mogelijk te houden.

11. Dagje Corpus

Op zaterdag 15 oktober 2016 zijn we met een bus vol E.H.B.O.-ers naar Corpus gereden. We zijn ’s morgens om 08.45 uur vertrokken vanaf de parkeerplaats bij Zalencentrum “de Haverkamp”. Onze buschauffeur Richard van Hinte vertelde onderweg over allerlei onderwerpen die we tegenkwamen. Tevens kregen we bij het instappen van de bus een lunchpakketje. Onderweg kregen we nog koffie of thee in de bus. Om 11.00 uur kwamen we aan bij Corpus waar ons thee en koffie werd aangeboden met gebak. Daarna kregen we in groepen van 16 personen een rondleiding in het menselijk lichaam. Dit was zeer indrukwekkend. Je kreeg een koptelefoon op en via de koptelefoon kreeg je uitleg. In sommige delen van het menselijk lichaam kreeg je een 3D bril op. Na een rondleiding van 50 minuten kon je in het educatieve gedeelte je kennis opdoen of gebruiken bij allerlei activiteiten. Om 14.00 uur gingen we weer naar de bus en reden we naar Leiden. In Leiden aangekomen kon iedereen zich op eigen houtje gaan vermaken van boottocht tot bijvoorbeeld winkelen of een kroegje pakken. Om 16.00 uur vertrokken we uit Leiden en reden terug naar Markelo. Bij het instappen van de bus werd ons nog een zakje chips met een flesje drinken aangeboden. Onderweg kregen we nog kaas en worst. Om 18.00 uur arriveerden we weer in Markelo bij zalencentrum “De Haverkamp” waar een diner op ons stond te wachten. Al met al was het een gezellige en leerzame dag.

Adressen en telefoonnummers bestuursleden en kaderinstructeurs

Voorzitter: Wendie Semmekrot

Lindelaan 63

7478 BG Diepenheim

Email: wendiesemmekrot@msn.com

Secretariaat/diploma- Hettie Hollander

verlenging/ leden- Loosboersstraat 31

administratie: 7475 BN Markelo

Tel: 0547 – 362351

Email: hettie.diki.hollander@gmail.com

Penningmeester: Vacant

Dienstverlening Diki Hollander – Kevelham

Markelo: Loosboersstraat 31

7475 BN Markelo

Tel: 0547 – 362351

Email: hettie.diki.hollander@gmail.com

Aanvullen tassen/ Annie Veltkamp – Eeltink

Attenties Markelo: Luttekeveldweg 2a

7475 RX Markelo

Tel: 0547 – 362589

Email: hveltkamp@hotmail.com

Dienstverlening Vacant

Diepenheim:

Aanvullen tassen Jozien Wentink

De Akkers 8

7478 RS Diepenheim

Tel: 06-28143964

Email: Babygirl_jozien@hotmail.com

Attenties Diepenheim: Vacant

Kaderinstructeur: Henk Broekmaat

Marsmanland 23

7478 XN Diepenheim

Tel: 0547 – 351546

Email: henk.broekmaat@zonnet.nl

Kaderinstructeur: Hettie Hollander

Loosboersstraat 31

7475 BN Markelo

Tel: 0547 – 362351

Email: hettie.diki.hollander@gmail.com

Rabobanknummer: NL47 RABO 0340754680

t.n.v. EHBO verenging Markelo-Diepenheim

Email adres: ehbo.markelo.diepenheim@googlemail.com

KvK Veluwe en Twente: 40074273

 

Notulen Algemene ledenvergadering

Van: 08 maart 2016

Gemaakt door: Hettie Hollander

Notulen jaarvergadering op

dinsdagavond 08 maart 2016

De algemene jaarvergadering werd gehouden op dinsdagavond 8 maart 2016 bij zalencentrum “De Haverkamp” te Markelo.

Aanwezig: 42 leden

Afwezig met kennisgeving:

Dineke Alink, Gerry Wes, Erwin Woelders, Linie Paalman, Jolanda Nijland, Karin Smale, Peter Sleebos

1. Opening en mededelingen:

Wendie opent om 20.05 de vergadering.

Speciaal woord van welkom voor ons erelid Berend Jan Vedders en Jannie Wolff, de echtgenoot van onze jubilaris Freddie Wolff.

In december is er een extra ledenvergadering geweest in Diepenheim. Er waren daar onenigheden die we uit de wereld hebben geholpen. Na afloop was er een positieve sfeer.

In november is er een nieuwelingencursus gestart met 8 cursisten. Zij doen 16 maart 2016 examen.

Henk Wannink ligt in het ziekenhuis, heeft op vrijdagmorgen 5 februari 2016 een hartstilstand gehad. De situatie is erg spannend. Henk krijgt een bypass operatie. Namens de E.H.B.O. vereniging wordt er een kaart naar Henk gestuurd. Achter op de tafel ligt de kaart waar iedereen die dat wil de naam op kan schrijven.

Johan Hassink is gevallen tijdens werkzaamheden heeft een nieuwe kop en kom op de heup gekregen. Is herstellende, gaat de goede kant op.

Op de tafel ligt een nieuwe agenda. Op deze agenda zijn een aantal wijzigingen. Er is een nieuw bestuurslid gevonden, waar wij heel blij mee zijn en dat is Annie Veltkamp. Hier komen we later nog op terug.

We houden een moment van stilte voor het overlijden van Jan Schonewille, Berend van Boven en anderen die ons dierbaar zijn.

3. Jaarverslag 2015

Op het jaarverslag waren geen op- of aanmerkingen. Jaarverslag is goedgekeurd en ondertekend.

4. Financieel verslag

Janny Assink heeft het financieel verslag uitgelegd en er waren geen op- of aanmerkingen.

5. Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid

Wilma Sligman is aftredend en niet herkiesbaar. Wilma wordt namens het bestuur bedankt voor haar bijdrage aan de kascommissie. Jantine Graven blijft nog een jaar in de kascommissie en krijgt ondersteuning van Riny Bleumink. Riny wordt namens het bestuur welkom geheten in de kascommissie.

6. Bestuursverkiezing

 • Janny Assink neemt nog één jaar zitting in het bestuur en wil daarna graag aftreden
 • Nathalie Mensink wil graag haar functie kwijt, maar blijft wel deel uitmaken van het bestuur

Vanuit de leden is hier helaas geen respons opgekomen, wie deze functies gaan overnemen. Bestuur gaat zich hier in verdiepen, hoe we dit probleem kunnen gaan oplossen.

7. Website

De website is erg ingewikkeld. De website is opgebouwd door Remgro. We gaan het contract met Remgro opzeggen en vragen Martijn Bokhove of hij onze website wil gaan beheren en bijhouden.

8. Huldiging jubilarissen

 • Freddie Wolff is gehuldigd voor het 25 jarig lidmaatschap bij onze E.H.B.O. vereniging Markelo – Diepenheim.
 • Erwin Woelders zal worden gehuldigd tijdens de bestuursvergadering voor 25 jarig lidmaatschap. Erwin is deze avond helaas verhinderd.
 • Bettina Blanckenborg is gehuldigd voor het 25 jarig lidmaatschap bij onze E.H.B.O. verenging Markelo – Diepenheim. De jubilarissen worden bedankt namens de vereniging voor de trouwe inzet al die jaren. Alle jubilarissen, krijgen een speldje, boeket bloemen, VVV-bon en een gedicht aangeboden.

9. Pauze

In de pauze wordt ons een hapje en een drankje aangeboden.

10. Enquête

 • Hoe ervaart u de herhalingslessen die op dit moment gegeven worden? Noem drie positieve punten.

Leerzaam, niet langdradig, leuk, goede uitleg. Er wordt ingespeeld op de praktijk. Er is een goede variatie tijdens de lessen. Leuke lesvormen. Gezellige lotusslachtoffers, gezellige sfeer. Zeer positief is de nieuwe opzet van de reanimatielessen. Leuke afwisseling van de lessen, verhouding, theorie en praktijk.

Oefening op een speelse wijze. Veel variatie. Mogelijkheden om de lessen te volgen. Positieve instelling instructeurs. Vernieuwing in de lessen.

 • Noem drie negatieve punten
 • Voor enkele leden is 20.00 uur te laat
 • Soms zijn de lessen rommelig maar dit ligt ook aan deelnemers en wat er die avond wordt behandeld.
 • Elfstedentocht was chaotisch.
 • Heeft u nog suggesties voor de herhalingslessen?
 • Nee, ga zo door, met afwisseling theorie en praktijk
 • Excursie zoals ambulancedienst was zeer leerzaam
 • Praktische les Eerste Hulp Aan Kinderen
 • Meer doe-avonden
 • Interactieve lessen
 • Heeft u belangstelling voor twee lessen per jaar op

zaterdag van 09.00 uur tot 16.00 uur? Als de zaterdag doorgaat meldt u zich dan ook aan voor deze zaterdag?

Twee personen tijdens de vergadering willen op de zaterdag les. In totaal hebben zich er 6 aangemeld voor de les op zaterdag.

 • Geef door middel van een kruisje aan of u de les van

20.00 uur tot ± 22.00 uur wilt of van 19.30 uur tot ±

21.30 uur.

 • 19.30 uur tot ± 21.30 uur (19 personen)
   • 20.00 uur tot ± 22.00 uur (12 personen)

7 personen hadden geen mening.

De lessen zullen aankomend seizoen om 19.30 uur starten

 • Er zijn suggesties binnengekomen om een keer een

oefening buiten te organiseren. Hoe staan jullie hier tegenover?

 • Positief
 • In het voorjaar
 • Niet in het water
 • In de zomer
 • Liever niet qua gezondheid
 • Maakt niet uit
 • Goed idee, doen
 • Heeft u verder nog op- of aanmerkingen wat betrekking heeft op onze E.H.B.O. vereniging?
 • Als er een aanvraag wordt doorgegeven ook duidelijk doorgeven dat

het wordt afgelast

 • Dat alle leden één keer dienst doen
 • Complimenten aan ons bestuur
 • Kader is smal!?
 • Misschien van andere E.H.B.O. verenigingen kaders inhuren
 • Een hele prestatie hoe jullie het voor elkaar krijgen
 • Kleinere E.H.B.O. jassen
 • Graag nieuwe E.H.B.O. tassen of rugtassen
 • De info moet veel duidelijker zijn voor Markelo. De communicatie

moet beter zijn met Diepenheim

 • Op dit moment krijgen wij veel aanvragen dienstverlening binnen, die wij haast niet meer kunnen bemannen. Hoe staan jullie op dit moment tegenover de dienstverlening. Als wij de dienstverlening niet meer kunnen oplossen, heeft dit wel gevolgen voor onze onkosten.
 • E.H.B.O. op school weer gaan stimuleren
 • Jongeren werven
 • De eerste aanvrager heeft geluk
 • Als er geen vrijwilligers zijn voor de dienstverlening dan houdt het op.

Moet de aanvragende vereniging zelf voor een oplossing zorgen

 • Het zijn altijd dezelfde personen die de diensten op moeten lossen.

Die E.H.B.O.-ers willen dat niet altijd meer.

 • Er moet beter worden gekeken of de verenigingen het zelf kunnen

oplossen

 • Geen verplichte dienstverlening, als ik kan, dan kan ik
 • Als je alle leden één tot twee diensten laat draaien, maar zelf laten

aangeven wanneer ze dat willen

 • Toespelen op de leden, welke interesse er is.
 • Korte tijden (bijv. 2 uur) voor een dienstverlening
 • Gewoon niet doen, er wordt toch al soms beroep op de E.H.B.O.-ers

gedaan, omdat een evenement geen geld over heeft voor eigen BHV of E.H.B.O. Terwijl ze daar soms wel de financiële middelen voor hebben

11. Jubileum

 • Zaterdag 15 oktober 2016
 • Corpus, Leiden, diner
 • Kosten: € 10,00 euro per lid € 25,00 euro echtgenoot / echtgenote
 • Vertrek 09.00 uur bij zalencentrum “De Haverkamp”

12. Aanpassing Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement is aangepast met het volgende punt:

 • Overlijden lid: Bloemstuk € 25,00 euro
 • Kaart
 • Ontvangt E.H.B.O. vereniging een kaart gaat er een mail uit naar de leden, voor uitnodiging condoleance of wat er gewenst wordt. Bestuur gaat evt. naar condoleance, begrafenis / crematie wat er gewenst wordt.

Diplomaverlenging:

 • Elke gevolgde les 10 punten
 • Lezing 5 punten
 • Jaarvergadering 5 punten
 • Les reanimatie en verbandleer is verplicht en is dan al 20 punten

samen, deze lessen dien je elk jaar te volgen

 • Maximaal aantal punten wat men kan opbouwen met dienstverlening is 20 punten

Per 2 jaar moet je 120 punten hebben gehaald om voor diplomaverlenging in aanmerking te komen. Ben je om wat voor reden dan ook verhinderd meld je dan af.

Het aanvraagformulier en het bevestigingsformulier hebben we behandeld zodat de leden weten waar de verenigingen aan moeten voldoen. Voorheen vroegen we een vrijwillige bijdrage, waardoor verenigingen niet altijd een bedrag overboekten.

13. Rondvraag

Wilma Sligman geeft aan om dan toch verenigingen te bellen, want meestal wordt het vergeten.

Tevens is het gevaar dat andere verenigingen als zij dienst doen een rekening indienen en wij niet, waardoor wij geen geld ontvangen.

Nu vragen wij een vergoeding van € 5,00 euro per uur voor twee E.H.B.O.-ers. Dit hebben we bewust laag gehouden zodat de tegemoetkoming naar de dienstdoende E.H.B.O.-ers kan blijven. Tegemoetkoming is drinken en eventueel een warme hap.

Bettina Blanckenborg: Nu gaan verenigingen misschien bewuster E.H.B.O. aanvragen.

Gea Touw: Dit is een goede actie, want we stoppen er als vrijwilligers ook tijd en energie in.

Johanna Beumer: Als verenigingen jou als E.H.B.O.-er vragen ben je niet gedekt door de EHBO vereniging. Je gaat altijd namens de E.H.B.O. – vereniging dienst doen.

Goedgekeurd aldus:

Voorzitster: Secretaresse:

Wendie Semmekrot Hettie Hollander

——————————– ————————————————-